مطالب مرتبط:

امتحان ورودی پوهنحی شبانه داخل خدمت پولیس اخذ شد

در این دوره حدود ۲۰۰ تن از افسران و ساتنمنان قطعات و جز و تام‌های پولیس امنی، سرحدی، امن و نظم عامه و پولیس انا...

مطالب اخیر