مطالب مرتبط:

جایی که آمریکایی ها هستند کشت کوکنار هم هست

بحث گستره ناامنی در افغانستان یکی از نگرانی های اساسی شهروندان و نمایندگان مردم است. یکی از نگرانی های عمده مرد...

مطالب اخیر