مطالب مرتبط:

حادثه شفاخانه ۴۰۰ بستر در اثر غفلت وظیفوی رخ داده‌است

حمله بر بیمارستان سردار داوود خان در بیرون طرح ریزی شده‌بود و هیچ سندی وجود ندارد که پزشکان این شفاخانه در این ...

مطالب اخیر