مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی طرح لباس جدید دانش آموزان دختر را رد کرد

رئیس جمهور این طرح را متناسب با فرهنگ و عنعنات مردم ندانسته و گفته هیچ طرحی نمی‌تواند بدون در نظرداشت وضعیت اقت...

مطالب اخیر