مطالب مرتبط:

انتقال دوصد زندانی افغانستانی از ایران به کشور

اکثر این افراد به دلیل انتقال مواد مخدر و سرقت در زندان‌های مشهد، تربت جام، چناران و وکیل آباد ایران محبوس بودند.

مطالب اخیر