مطالب مرتبط:

رئیس جمهوری افغانستان طرح لباس جدید دانش آموزان دختر را رد کرد

رئیس جمهوری افغانستان طرح لباس جدید دانش آموزان دختر را رد کرده و آن را با فرهنگ و عنعنات مردم و وضعیت اقتصادی ...

مطالب اخیر