مطالب مرتبط:

ایران ۲۰۰ زندانی افغان را به حکومت افغانستان تحویل داد

حکومت ایران در یک اقدام تازه، ۲۰۰ نفر از زندانیان افغان در آن کشور را به دولت افغانستان تحویل داده‌است.

مطالب اخیر