مطالب مرتبط:

تأسیسات پاکستان در امتداد خط دیورند غیر قانونی است

وزارت امور سرحدات و قبایل می گوید: افغانستان به صورت رسمی، از مسدودساختن راه ها ...

مطالب اخیر