مطالب مرتبط:

تبدیلی های امنیتی که به ناامنی می رسد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، بحران تمامی افغانستان را در برگرفته و مناطقی که در گذشته از امنیت برخور...

مطالب اخیر