مطالب مرتبط:

وزارت معارف شمار دقیق دانش آموزان، معلمان و مکاتب را مشخص کرده است

با آن که مساله نبود آمار دقیق از تعداد مکاتب، آموزگاران و دانش آموزان از چالش های عمده وزارت معارف در پانزده سا...

مطالب اخیر