مطالب مرتبط:

حمله به شفاخانه نظامی در کابل کار طالبان است

فرانز مایکل میلیبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که حمله به شفاخانه نظامی سردار محمد داوو...

مطالب اخیر