مطالب مرتبط:

لوی سارنوالی: عبدالغفار داوی یک مقروض کابل بانک در توقیف است

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که عبدالغفار داوی یک مقروض کابل بانک اکنون از سوی هیات تحقیق سارنوالی در توقیف ق...

مطالب اخیر