مطالب مرتبط:

دریا نوردان زیر پل سوخته

مقاله: هر بارکه ازآنجامی گذرد وضعیت رقت بارنسل سوخته که در زیر پول منتظر مرگ نشسته اند، دلش را به درد می آورد، ...

مطالب اخیر