مطالب مرتبط:

مقصر ناامنی های فعلی، رییس جمهور است

تا کنون روشن نشده است که حمله به شفاخانه سردار محمدداوود خان چگونه اتفاق افتاده است. وزارت دفاع ملی کشور می گوی...

مطالب اخیر