مطالب مرتبط:

عواید ریاست تصدی مواد نفتی و گاز ۳۷۰ میلیون افغانی بلند رفته‎است

ریاست تصدی مواد نفتی و گاز افغانستان می‎گوید عواید این اداره در یک سال اخیر ۳۷۰ میلیون افغانی افزایش یافته‎است....

مطالب اخیر