مطالب مرتبط:

بلخی: پدیده مهم مهاجرت نیاز به مدیریت مشترک دارد

حکومت افغانستان برای حل مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و اروپایی و عودت آنان به افغانستان، مدیریت و برن...

مطالب اخیر