مطالب مرتبط:

برای 2600 خانواده برگشته از پاکستتان در ولایت لغمان کمک شد

وزارت مهاجرین و دعوت کنندگان کشور به کمک برنامه غذایی جهان (WFP) برای 2600 فامیل عودت کننده از پاکستان به ولایت...

مطالب اخیر