مطالب مرتبط:

انتقاد از ناکامی جامعه جهانی درتوقف جنگ یمن!

هشام شرف عبد الله از جامعه جهانی بدلیل ناکامی در توقف جنگ و محاصرۀ یمن به شدت انتقاد کرد.   وزیر امور خارجه در ...

مطالب اخیر