مطالب مرتبط:

“فيصلۀ نهايى در مورد جمع آورى وسايط اشترينگ راسته صورت نگرفته است”

کابل (پژواک، ٢٤حوت ٩٥): درحاليکه از جمع آورى وسايط اشترنگ راست ده ماه مى گذرد، اما مسوولين مى گويند که در مورد ...

مطالب اخیر