مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی، گزارش اجراآت ادارۀ امور ریاست جمهوری را استماع نمود

مطالب اخیر