مطالب مرتبط:

برخی‌ها زیر عنوان عالم دین میان مردم اختلاف افگنی می کنند

جمعی از عالمان دین با تاکید بر وحدت بین مذاهب اسلامی از اختلاف افگنی برخی عالمان دینی در کشور به شدت انتقاد دارند.

مطالب اخیر