مطالب مرتبط:

چرا طالبان، مسؤولیت حمله کابل را نپذیرفتند؟

آنها شاید مسؤولیت را قبول نکردند تا روند صلح دولت را به صورت کامل به بن بست نکشانند و همچنان به بازی با این رون...

مطالب اخیر