مطالب مرتبط:

افغانستان از شرّ سرطانِ فساد، خلاصی ندارد!

بگفته سرور دانش، فساد اداری به یک لکه ننگ برای افغانستان تبدیل شده است. معاون دوم رییس جمهور در سمیناری که با ع...

مطالب اخیر