مطالب مرتبط:

افغانستان در جنگ مستقیم با پاکستان قرار دارد / در پیمان امنیتی با امریکا تجدید نظر شود

با امضای پیمان امنیتی با آمریکا، وضعیت در کشور هیچ تغییر نکرده، و نیاز است تا این پیمان بازنگری شود

مطالب اخیر