مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهوربرای برگزاری انتخابات باید از بهترین سیستم استفاده شود

در راستای سلسله جلسات در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات، دیروز جلسه ای به همین منظور با شرکت اعضای کمیسیو...

مطالب اخیر