مطالب مرتبط:

بازى موش و گربه حكمتيار و حكومت وحدت ملى

حكمتيار از انتحار و ترور فیزيكى تا باج خواهى و گردنه گيرى از بيت المال حكومت وحدت ملى ! در حاليكه شهر كابل توسط...

مطالب اخیر