مطالب مرتبط:

وقوع خطر قحطی در یمن

ارثارین کازین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داد که خطر قحطی و گرسنگی میلیونها نفر را در ی...

مطالب اخیر