مطالب مرتبط:

سخنگویان دولت گزارش دستاوردهای یک‌ساله دولت را منتشر کردند.

وزارت بازسازی و توسعه روستاهای افغانستان می‌گوید که سال جاری برای این وزارت در عین‌حال که پر چالش بود، پر دستاو...

مطالب اخیر