مطالب مرتبط:

یک بلخ فاصله از گژدم صفتی تا نامردی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، اشرف غنی در مدت دو سال اندی که به شخص اول حکومت بدل شده است با وجود تما...

مطالب اخیر