مطالب مرتبط:

معامله های پنهانی برای کسب کرسی های کاذب

به عقيده ‌ی "ابن خلدون" قدرت همانا حكومت و دولت است. از نظر او قوميت، عموم انسان‌ هاى يک سرزمين را حو...

مطالب اخیر