مطالب مرتبط:

افزون طلبی عطا یا ضعف مدیریت عبدالله؟

در مورد عطامحمد نور اگر هر انتقادی وارد و موجه باشد لیکن در ارتباط به حمایت یک تنه و بی دریغ اش از داکتر عبدالل...

مطالب اخیر