مطالب مرتبط:

جلوی پسران آغا صاحب تایمنی را بگیرید

پسران آغا صاحب تایمنی خبرنگاران را لت و کوب می کنند. نصرت پارسا، یکی از گزارشگران افغانستان در صفحه شخصی خود نو...

مطالب اخیر