مطالب مرتبط:

47 ولسوالی در تهدید فلج کودکان قرار دارد

47 ولسوالی در کشور در معرض تهدید فلج کودکان قرار دارد. وزیر صحت عامه در گفتگوی ویدیویی با 34 والی گفته است که د...

مطالب اخیر