مطالب مرتبط:

طالبان در ولسوالی اوبه هرات دست و پای یک جوان را قطع کردند

مطالب اخیر