مطالب مرتبط:

۱۵ قرارداد توسط کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تصویب شد

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان با حضور رییس جمهور این کشور ۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد افغانی تصویب کرد.

مطالب اخیر