مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات قراردادهایی به ارزش یک ملیارد و ۷۰۰ ملیون افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس جمهور غنی در ادامۀ فعالیت‌هایش قراردادهایی را به ارزش بیش از یک ملیارد افغانی مورد تایید قرار داد.

مطالب اخیر