مطالب مرتبط:

اختلافات درونی کارایی حکومت را کاهش داده است

سر مقاله: حکومت وحدت ملي از همان آغاز کار با ناهماهنگي ها و ناسازگاري هاي دروني همراه بود. تقسيم پنجاه- پنجاه ...

مطالب اخیر