مطالب مرتبط:

آمریکا باید از کشور ما برود، تا امنیت داشته باشیم

ما هیچ وقت ندیدیم که آمریکا به دنبال مسایل جنگ، در پاکستان رفته باشد و منابع تمویل جنگ را قطع کند یا از بین ببر...

مطالب اخیر