مطالب مرتبط:

در کو چه و بازار انزجار مردم از حکومت را می بینیم

حکومت برای حوادثی مانند حمله به شفاخانه چهارصد بستر، تنها کاری که می کند، این است که کمیسیون بسازد و مردم را مد...

مطالب اخیر