مطالب مرتبط:

حقایق تازه حمله بر شفاخانه سراد محمد داوود خان

شماری از شاهدان عینی با توجه به پیچیدگی حمله بر شفاخانۀ سردار محمد داود خان و نیز تلفات انسانی سنگین برخاسته از...

مطالب اخیر