مطالب مرتبط:

نجیبه حسینی: برگشت کتلوی مهاجرین از پاکستان بحران‌آفرین خواهد بود

پس از نشر گزارش از سوی روزنامه گاردین در رابطه به برگشت یک میلیون مهاجر افغان به کشور، برخی از سناتوران در مشرا...

مطالب اخیر