مطالب مرتبط:

عبدالغفار داوی شوهر شکریه بارکزی بازداشت شد

عبدالغفار داوی که متهمبه اختلاس از کابل بانک بوده است، پس از مدت ها امروز از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فس...

مطالب اخیر