مطالب مرتبط:

۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد افغانی تأیید شد

کمیسیون تدارکات ملی روز گذشته ۱۵ قرارداد را به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد افغانی تأیید کرد.

مطالب اخیر