مطالب مرتبط:

لوی سارنوالی امسال به بیش از ۴۲۰۰۰ قضیه رسیدگی کرده‎است

اداره لوی سارنوالی افغانستان در سال جاری خورشیدی به بیش از چهل و دو هزار قضیه در کشور رسیدگی کرده‎است. جمشید رس...

مطالب اخیر