مطالب مرتبط:

سیک ها، کسانی که دستشان به خون آغشته نیست

شهروندان سیک و اهل هنود افغانستان قشر زیر پا شده که از چهار دهه بدین سو و در نظامی به نام دمکراسی امروزی تمام ح...

مطالب اخیر