مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۱۵ قرارداد را به ارزش مجموعی ۱۰,۷ میلیارد افغانی منظور کرد

مطالب اخیر