مطالب مرتبط:

حدود 1400 نظامي ديگر در تركيه اخراج شدند

هزار و سيصد و هشتاد و نه نظامي در تركيه، كه عضو سازمان گولن هستند يا با اين سازمان ارتباط دارند، از كار بركنار شدند

مطالب اخیر