مطالب مرتبط:

۶۰ حزب سیاسی درکشور فعالیت دارد

وزارت عدلیه می گوید که آمار احزاب موجود در کشور به ۰۶ حزب رسیده و دیگر این احزاب یا ادغام شده ویا شرایط این وزا...

مطالب اخیر