مطالب مرتبط:

ترورهای زنجیره ای پروسه بود و یا پروژه؟

ترورهای وحشتناک و غیرمتعارف در افغانستان از شهادت مرحوم احمد شاه مسعود قهرمان ملی آغاز شده زمانیکه برای اولین ب...

مطالب اخیر