مطالب مرتبط:

طالبان، نابودکنندگانِ آیندۀ افغانستان هستند!

معاون سخنگوی رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت: طالبان بخشی از آینده کشور نیستند زیرا به جای اشتراک در ساختن آیند...

مطالب اخیر